<- WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

PIERWSZE KROKI

DZIAŁ PORADY - ZAKŁAD POGRZEBOWY AARON BOGATYNIA


ZASIŁEK POGRZEBOWY przysługuje w razie śmierci :

ubezpieczonego osoby , która pobierała rentę bądź emeryturę członka rodziny ubezpieczonego , emeryta lub rencisty
razie śmierci ubezpieczonego , po ustaniu ubezpieczenia , jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego ,
świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego


Zasiłek przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Jeżeli koszty pogrzebu poniosła osoba spokrewniona ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa (małżonek , dzieci , dzieci przysposobione ,rodzice , osoby przysposabiające ,rodzeństwo, wnuki tylko w określonych przypadkach ), to przysługuje jej zasiłek pogrzebowy w pełnej wysokości bez względu na wielkość poniesionych kosztów. Jeżeli koszty pogrzebu ponosi osoba spoza tej grupy, spokrewniona z osoba zmarłą w dalszej linii lub osoba obca to przysługuje jej w ramach zasiłku zwrot kosztów do wysokości przedstawionych rachunków nie więcej niż zasiłek pogrzebowy.

Podstawą dla ZUS do wypłaty zasiłku pogrzebowego jeżeli koszty pogrzebu ponosi osoba z pierwszej grupy są następujące dokumenty :


 • akt zgonu i legitymacja emeryta/rencisty z ZUS
 • numery NIP I PESEL osoby zmarłej i wnioskodawcy
 • faktura vat z zakładu pogrzebowego
 • dowód osobisty wnioskodawcy
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i odprowadzanych składkach ZUS
  wystawione przez pracodawcę o ile osoba zmarła w chwili śmierci była zatrudniona
  Jeżeli koszt pogrzebu ponosi osoba z drugiej grupy , to w ZUS-ie oprócz dokumentów wymienionych powyżej nalezy przedstawić wszystkie rachunki związane z pogrzebem gdyż ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy tylko do wysokości poniesionych kosztów , które zostały udokumentowane rachunkami. Na każdym rachunku musi znajdować się adnotacja - dotyczy osoby zmarłej XX.

  Prawo do zasiłku pogrzebowego jest prawem terminowym. Wygasa w razie nie złożenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od śmierci osoby po której zasiłek przysługuje. Podstawę prawną do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy i do jego wypłaty stanowi Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162 poz. 1118)

  Powyższy poradnik stworzyliśmy dla Państwa aby, w razie tragicznego zdarzenia jakim jest śmierć bliskiej osoby pomóc Państwu na miarę naszych możliwości.

  Jezeli śmierć osoby nastąpiła w domu, lekarz prowadzący osobę zmarłą podczas choroby bądź lekarz pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu. Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza w dwóch egzemplarzach (jeden dla celów statystycznych, drugi dla celów pochowania zwłok ) i podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu. USC na podstawie karty zgonu i dowodu osobistego osoby zmarłej, a jeżeli była ona małoletnia, na podstawie metryki urodzenia wydaje akt zgonu . Egzemplarz karty zgonu dla celów pochowania zwłok , zawierający adnotację USC o rejestracji zgonu stanowi formalno-prawną podstawę dla administracji cmentarza do pochowania osoby zmarłej. • SPRAWDŹ TEŻ

  INNE ARTYKUŁY W DZIALE PORADY

  MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ - 604 440 831 - 24h

  ZAKŁAD POGRZEBOWY AARON BOGATYNIA